• Rólunk
  • Kapcsolat
  • En

ELJÖTT: karácsony, 2021

Elolvasási idő: 6 perc
Elolvasási idő: 6 perc
„ELJÖTT”. Ez már nem adventi gondolat, ez a beteljesedés. Sokszor szinte hihetetlen, hogy bekövetkezik. Átéltük talán már, hogy valamiért imádkozunk, mert nagyon szeretnénk, ha megkapnánk, de amikor ez megtörténik, alig hisszük el.

A rosszabbik verzió, mikor csalódunk, mert „nem ilyen lovat akartunk”. Nem kevés embernek – sajnos – ez a karácsonytapasztalata:

az ünnepek azért erősíthetnek rá [a depresszióra], mert ilyenkor minden a fényről a csillogásról szól, jobban ki vagyunk hegyezve az ingerekre. Hajlamosabbak vagyunk kivenni, felnagyítani azt a dolgot, amivel nem vagyunk elégedettek. A nagyon idealizált dolgok kerülnek előtérbe, ezeket az ingereket kapjuk minden felületről, és hajlamosak vagyunk ezeket a plakát-, reklám-pillanatfelvételeket valósnak gondolni, és ennek fényében a saját életünket sokkal rosszabbnak látjuk” – írja egy internetes cikk.

ELJÖTT több mint 2000 évvel ezelőtt is egy nagy várakozás beteljesedése: megszületett a Messiás. Sok száz éve tudtak eljövetele ígéretéről.

Egyre jobban várták, ahogy újra és újra szembesültek az emberek vezetőik vagy „isten-királyaik” tökéletlen, elégtelen voltával.

Nem volt ez másképp a választott nép életében sem. Amikor elmúlt egy-egy „aranykor”, például Mózes, Dávid vagy  Salamon ideje, felértékelődött mindaz, amit nem becsültek meg azok, akik részesei voltak. Már a „törvényadó” Mózes is látta saját elégtelenségét, és bátorításul mondta: „Prófétát támaszt majd testvéreid közül Istened, az Úr: olyat, mint én – őreá hallgassatok!” (5Mózes 18,15)

Aztán a babiloni fogság után, amikor mindent elölről kellett kezdeni, és még jobban vágytak a megígért királyra, ismét kaptak bátorító ígéretet: „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Mert kiirtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből – mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek; uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig.” (Zakariás 9,9–10)

Amikor azonban beteljesedtek az ígéretek, hiába mondta a Messiás a tanítványoknak: „be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban” (Lukács 24,44) – nehéz volt elhinni. Mert ők is másként gondolták a Messiás eljövetelét. Az ellenségei pedig egyenesen istenkáromlásként értékelték a bizonyságtételét: „A főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia! Jézus így felelt: Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek: Méltó a halálra!” (Máté 26,63–66; kiemelés tőlem)

ELJÖTT 2021 karácsonya is. Már több mint két évezrede elhangzott a betlehemi éjszakában az angyalok kórusának bátorító éneke: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat”, mert „üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Lukács 2,14 és Lukács 2,11). Sajnos, azonban lassan változnak az emberek, a dolgok. És mivel nem úgy uralkodik a Messiás, hogy az mindenki számára látványos lenne,

sokan azóta is csak legyintenek a Jézus-sztorira, és várják a maguk (elképzelt) Messiását.

Ezt az angyalok is megprófétálták, ugyanis az eredeti szövegben arról szólnak, hogy a békesség azoké lesz, akik az (isteni) jóakarat emberei”. Így próbálják ezt visszaadni a hagyományosan ismerttől eltérő Biblia-fordítások:

békesség a földön Isten kedveltjeinek” (Békés–Dalos)

a földön békesség az embereknek, akiket szeret” (Simon Tamás László)

békesség a földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek” (EFO)

Vagyis 2021-re se változott meg egy lényeges dolog a karácsonnyal kapcsolatban: csak azoknak van Istentől békességük és azok értik meg a lényegét ennek az ünnepnek, akik elfogadják és megköszönik Isten jóakaratát/kegyelmét/szeretetét, hogy elküldte Fiát a világ üdvözítőjéül és… értem is.

A szeretet ünnepe tehát Istenre, a titokzatos Szentháromságra mutat:

– „És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.” (1János 1,14)

– (Jézus) „Szentlélekkel telve így ujjongott: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és kiműveltek elől, és kinyilatkoztattad az együgyűeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked.” (Lukács 10,21)

ELJÖTT. Egyszer már megtörtént a csoda. Aki látta, vagy hitt, mint a betlehemi pásztorok: „Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak úgy, ahogy az angyal előre elmondta nekik.” (Lukács 2,20), vagy „csodálkozott a pásztorok elbeszélésén”, vagy „szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajtuk” (Lukács 2,18), mint Mária.

És még volt egy csoport, amelybe a legtöbb ember tartozott akkor, akaratán kívül: nem tudtak róla. Isten azonban őket is szerette, és gondoskodott arról – és ez a Szentlélek munkája jelenleg is –, hogy ez a jó hír eljusson minél több emberhez. Minél többen értsék meg szeretetét, és éljék át szabadítását.

Mert a Messiás szabadítani született.

Ezt a születése előtt nyilvánvalóvá tette Gábriel angyal is: „ő fogja megszabadítani népét bűneiből” (Máté 1,21), és nevében hordozza Jézus is: („az Úr [Jahve] a szabadító”).

ELJÖTT ismét az ideje, hogy komolyan vegyem, vegyük küldetésünket: ismertté tenni karácsony szülöttének igazi küldetését, és hirdetni, lehetőségeinket használva, hogy

Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével megmenekülhessenek. Aki hisz a Fiúban, azt nem fogják elítélni…” (János 3,16–18; EFO)

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden olvasónak áldott ünnepet az Ünnepelt jelenlétében!

Balogh Barnabás lelkipásztor, Szeged

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp