• Rólunk
 • Kapcsolat
 • En

Angyalok az Úr és az emberiség szolgálatában

Elolvasási idő: 7 perc
Elolvasási idő: 7 perc
Ma sokan vannak olyanok, még a keresztény teológusok között is, akik nem hisznek az angyalok létezésében.

Mások pedig túlhangsúlyozzák az angyalok szerepét, és beleesnek abban a hibába, mint a Zsidókhoz írt levél címzettjei, akik különös tiszteletben részesítették a „szolgáló lelkek”-et.

Hogy miért kell tudnunk az angyalokról, azt gondolom, elegendő érv az, hogy Isten igéje beszél róluk. Az Ószövetség 108, az Újszövetség pedig 165 helyen említi őket. Az Úr Jézus is beszélt a létezésükről. Nem érthetünk tehát egyet azzal a nézettel, hogy az angyalok csupán az ókori ember mitologikus világképéből adódóan kerültek bele a Szentírásba.

Angyalok létében nemcsak a keresztények hisznek.

Már a bibliai kijelentés előtt megtalálható volt ismeretük az ősi egyiptomi, majd a perzsa vallásokban. Jelenleg az iszlám és a zsidó hitvilág is számol a létezésükkel, de divatossá vált angyalokról beszélni korunk új vallási, okkult mozgalmaiban, mint a reiki vagy a New Age.

A bibliai világkép szerint a világ hármas felosztású: mennyei, földi és föld alatti. Érdemes megjegyezni, hogy a teremtéskor csupán két szint volt, a mennyei és a földi. A földi szinten élünk – ez a világunk, ezt tapasztaljuk érzékszerveinkkel, de a másik két szint is létezik, és fontos, hogy tudjunk róluk. Ha csak ezzel a világgal foglalkozunk, akkor materialisták vagyunk. De a materializmus nem a teljes igazság. A szellemi világot vagy hit által ismerjük meg, vagy okkult eszközökön keresztül. Ha e második utat választjuk, akkor komoly veszélyeknek tesszük ki életünket. Hit által ragadhatjuk meg a teljes igazságot, érthetjük meg életünk értelmét, célját.

A szellemi világ és a látható valóság között létezik kapcsolat.

Hit által az ember képes érzékelni a szellemi valóságot. Mózesről írja a Biblia, hogy „látta a láthatatlant” (Zsidók 11,27). Isten néha megnyitotta követői szemét, hogy bepillantsanak a mennyei valóságba, meglássák az angyalok sokaságát. A Királyok második könyvében van egy történet leírva, mikor Izrael népét megtámadták arám csapatok. Elizeus szolgája kétségbeesett, mikor látta a hatalmas erőfölényben lévő ellenséget. De Elizeus úgy imádkozott, hogy nyíljon meg ennek az embernek a szeme, és lássa meg az angyali seregeket, akik tüzes szekerekkel és harci lovakkal vették körül a hegyet. Ezért tudta kimondani: „többen vannak velünk, mint ővelük!” (2Királyok 6,16–17) Bárcsak Isten megnyitná a mi szemeinket is, hogy látnánk azt a szellemi harcot, ami körülöttünk folyik!

Máskor az angyalok léptek be a földi valóságba úgy, hogy testet öltöttek. Ilyenkor dicsőségüket levetették, és nem lehetett megkülönböztetni őket az emberektől. Ábrahám, Gedeon és mások is beszéltek angyalokkal, voltak és talán vannak is olyanok, akik tudtukon kívül angyalokat látnak vendégül (Zsidók 13,2). Megosztott a vélemény arról, hogy ma is megjelennek-e angyalok a világban.

Ennek ellenére az angyalokról nem kapunk részletes tanítást, a teológia történetében is ritkán képezte vizsgálódás tárgyát a személyük. Az ok abban keresendő, hogy bár fontos lényekről van szó, de teremtményekről. Akik különleges képességekkel bírnak, halhatatlanok, de valószínűleg a teremtésen belül alacsonyabb rangot kaptak, mint az emberek. Az angyalok csak vágyakoznak abba beletekinteni, amit Isten az ő gyermekeinek kijelent (1Péter 2,12).

Ezért is tilos az angyalok tisztelete, imádása, az imádkozás hozzájuk.

Az angyal küldött (ez a jelentése a héber mal’ak, és a görög angelosz szavaknak is, amit magyarul angyalnak fordítanak), akit az Úr küld általában az emberek szolgálatára. Nem is fontos a küldött személye, hanem a küldő a lényeg. Az angyalnak a funkciója a fontos, nem a személye. Ezért gyakran összekeveredik ez a két személy, mikor az Isten angyalt küld, az emberek úgy értékelik, mintha az Úrral találkoztak volna. Különösen így van ez az Ószövetségben sokat említett Úr angyala esetében. Isten valószínűleg azért küld angyalokat, mivel az emberek nem tudnák elviselni az Úr szentségét, jelenlétét. A vele való találkozás végzetes lenne számunkra. Isten angyalt használt, mikor kinyilatkoztatta igéjét, törvényét az emberek számára, és használta abban is őket, hogy magyarázzák az Írásokat. Néha angyalok által kaptak utasítást, vezetést Isten gyermekei, Hágárról, Illésről és Jézusról pedig angyalok gondoskodtak egy nehéz helyzetben. Dánielt és három barátját is ilyen lény mentette meg a tüzes kemencében, Pétert és Pálékat kiszabadították a börtönből, máskor viszont ítéleteket jelentenek be az emberek számára. Halálunk után ők gondoskodnak a lelkünkről (Lukács 16,22). Ebből is láthatjuk, hogy az angyalok egyik nagy feladata az emberek szolgálata: Isten kezdeményezésére áthidalják az Isten és ember közötti űrt.

Egy másik feladatuk Isten dicsőítése.

Léteznek trónangyalok, akiknek a számát is kijelentette az Úr: tizezerszer tizezer és ezerszer ezer, ami 101 milliót jelent. Ők örökkön örökké imádják a Bárányt és a trónuson ülőt hatalmas hangon. Különleges trónangyalok a kerubok és a szeráfok, akik valószínűleg Isten dicsőségének őrizői, mint a szfinx az egyiptomi vallásban.

Feltételezhető, hogy eredetileg minden angyalt jónak teremtett az Isten, viszont a sátán bukásával – aki az egyik legfőbb angyal lehetett – az angyalok harmada bukott el és vált gonosz szolgává, akik felett már kimondták az ítéletet.

Az angyalok között hierarchikus rend létezik. Minden angyalnak saját helye és küldetése van a kinyilatkoztatás szerint. Vannak fő angyalok, ilyen Mihály és Gábriel, akiket név szerint is említ a Biblia, vagy Rafael, akiről az apokrif iratok beszélnek. Egyébként az apokrif irodalomban és az apokaliptikus írásokban sokkal nagyobb szerepet kapnak az angyalok, mint a Szentírás más könyveiben.

Hogy miért érdemes tehát velük foglalkoznunk? Úgy gondolom, nemcsak az érdekesség kedvéért, hanem fontos tudnunk, hogy vannak szellemi lények, akiket Isten azért küldött el a világba, hogy nekünk szolgáljanak, hogy értünk harcoljanak. Vegyük észre őket, és adjunk hálát értük!

 

Merényi Zoltán

Az angyalok néhány jellemzője:

 • Teremtett lények (Kolossé 1,16–17; Nehémiás 9,6)
 • Halhatatlanok, éppen ezért nem születnek, számuk állandó
 • Számuk hatalmas (Jelenések 5,11; Zsidók 12,22)
 • Hatalommal bíró lények (Zsoltárok 103,20; 2Péter 2,11) – de korlátozottak
 • Hatalmas erővel rendelkeznek (2Királyok 19,35; Zsoltárok 103,20)
 • Nagy tudásúak, de nem mindentudók (2Sámuel 14,20; Máté 24,36; 1Péter 1,12; Efezus 3,10)
 • Különleges képességűek, de helyhez kötöttek (Dániel 9,21; 10,10–14)
 • Imádatuk nem helyes (Zsidók 1,4–6)
 • Alázatosak (Zsoltárok 8,4–5; Jelenések 22,8–9)
 • Engedelmesek (Zsoltárok 104,4; Máté 4,11)
 • Megjelenhetnek ebben a világban – olykor dicsőséges testben (Dániel 10,5–6; Máté 28,3; Ézsaiás 6,2), olykor emberi formában (1Mózes 18)

 

Irodalom az angyalokról:

Brinke, G. R.: A túlvilágról (Budapest: Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2000])

Graham, Billy: Angyalok (Budapest: Hungalibri, [1998])

Keresztyén bibliai lexikon, https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/a-a-C97B4/angyal-C9899/

 

Kiemelt kép: pexels.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp